Kết Nối Trẻ là một tổ chức dựa vào cộng đồng được thành lập từ 10.2011.

Chúng tôi luôn khao khát hỗ trợ cộng đồng yếu thế và cộng đồng người trẻ tuổi tại Bình Dương được tiếp cận với công bằng về sức khỏe, giới, tình dục và sự phát triển toàn diện