CBO Nhà Mình là 1 tổ chức tự lực dựa vào cộng đồng được thành lập nhằm hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương trong cộng đồng. Nhóm cung cấp các dịch vụ xét nghiệm HIV, chuyển gửi khách hàng sử dụng dịch vụ điều trị dự phòng HIV bằng thuốc Prep, Pep, ARV, STI đến các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.